top of page
gmoff_edited.jpg

Od redakcji

 

Drodzy Czytelnicy,

W jaki sposób docierają do nas informacje we współczesnym świecie? Kiedyś standardem była poranna gazeta przy śniadaniu,

w tle pobrzmiewające radio. Wieczorem, o 19.00 dzieci zwykle oglądały dobranockę, później jakieś wiadomości i film w telewizji.

Dzisiaj ze zdziwieniem słucham, jak któryś z uczniów opisując, jak spędza wolny czas opowiada, że nie ogląda filmów, bo nie ma telewizora. Ma za to telefon, który stał się dla niego ulubionym centrum rozrywki.

Przeczytałem niedawno ciekawy artykuł o tym, jak nowojorczycy słuchają muzyki. Odgradzają się od szumu miasta pochłaniając

muzykę na swoich smartfonach. Nie słychać już zgiełku, rozmów innych przechodniów, dudniącego metra. W uszach hip hop, jazz,

a może ciekawy podcast na jednej z platform streamingowych.

Polskie miasta wyglądają teraz podobnie jak Nowy Jork. Czy zauważyli Państwo, jak cicho jest w warszawskich autobusach?

Nikt nie rozmawia. Warto poobserwować ludzi jadących do pracy lub szkoły zanurzonych w dźwięki ulubionej muzyki. Czasami

widać też kogoś pochłaniającego ciekawą książkę, coraz częściej na elektronicznym czytniku lub ekranie telefonu.

To, w jaki sposób dzisiejsza młodzież odbiera nowe media, jest wiodącym tematem najnowszego numeru Gazety Monneta.

Napłynęło też dużo artykułów dotyczących sztuki. Cieszy powiększona sekcja hiszpańskojęzyczna i pierwszy artykuł po francusku!

Coraz więcej artykułów powstaje też dzięki nauczycielom, uczącym we wszystkich naszych placówkach. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania obecnego numeru.

Na koniec krótka obserwacja. Wracając do domu, jak zwykle ze słuchawkami w uszach, wszedłem do parku. I tak jakoś głupio mi

się nagle zrobiło. Wyłączyłem muzykę i posłuchałem otaczających mnie dźwięków. Ciche rozmowy przechodniów, wiosenny śpiew ptaków i szum liści wprawiły mnie w bardzo dobry nastrój. Takich wrażeń życzę Państwu w trakcie nadchodzących wakacji.

Aleksander Jarnicki

Redaktor Naczelny Gazety Monneta

 

Dear readers,

 

How do we get information in the modern world? In the past, the standard was the morning newspaper at breakfast, with

the radio blaring in the background. In the evening at 7:00 p.m. the children usually watched a cartoon, then some news and

a film on TV. Today, I am sometimes surprised to discover how one of the students, describing how he spends his free time,

says that he does not watch films because he does not have a TV. Instead, he has a phone that has become his favourite

entertainment centre.

I  have recently read an interesting article about how New Yorkers listen to music. They separate themselves from the noise of

the city by absorbing music on their smartphones. You can no longer hear the hustle and bustle of the city, the conversations

of other passers-by, the rumble of the subway. You are surrounded by the sounds of hip hop, jazz, and maybe an interesting

podcast on one of the streaming platforms.

Polish cities now look similar to New York. Have you noticed how quiet it is in Warsaw buses? Nobody talks. It is worth

watching people going to work or school immersed in the sounds of their favourite music. Sometimes, in addition, you

can see someone devouring an interesting book on paper, more and more often on an electronic reader or phone screen.

How today's young people perceive new media is the leading topic of the latest issue of Gazeta Monneta. There were also

many articles about art. Enjoy the enlarged Spanish-language section and the first article in French! More and more articles

are also created thanks to teachers teaching in all our facilities. Many thanks to all those who contributed to the creation of this

issue.

Finally, a short observation. Returning home, as usual with headphones in my ears, I entered the park. And suddenly I felt

stupid. I turned off the music and listened to the sounds around me. Quiet conversations of passers-by, spring birds singing

and the rustle of leaves put me in a very good mood. I wish you such impressions during the upcoming holidays.

Aleksander Jarnicki

 

Editor-in-chief of Gazeta Monneta

bottom of page